Projekty

2020

„Rozvoj pozemkového spolku Sorbus v roce 2020“ – projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody. V rámci projektu bude pořízena manipulační ohrada pro ovce, dořešena sanace terénní stanice a budou zahájena jednání za účelem získání dalšího pozemku. (smlouva o realizaci projektu uzavřena 7.5.2020)

2019

„Rozvoj pozemkového spolku Sorbus v roce 2019“ – projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody. V rámci projektu budou mimo jiné pronajaty nové lokality, na kterých bude zavedena pastva ovcí a spolek bude zaregistrován jako zemědělský subjekt. (smlouva o realizaci projektu uzavřena 23.4.2019)

2015

„Neovision II – společná řešení v ochraně biodiverzity“– partnerství v projektu z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2007-2013. Projekt se zaměřuje na velmi aktuální problematiku z oblasti ochrany biodiverzity: šíření nových nepůvodních invazivních druhů a jejich vliv na ohrožené populace ptáků.

2014

„Neovision II – společná řešení v ochraně biodiverzity“ – partnerství v projektu z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika 2007-2013. Projekt se zaměřuje na velmi aktuální problematiku z oblasti ochrany biodiverzity: šíření nových nepůvodních invazivních druhů a jejich vliv na ohrožené populace ptáků.

„Naučná stezka Svatý kopeček u Mikulova“ – zpracování podkladů pro pro návrh naučné stezky v PR Svatý kopeček. Vytvoření grafických návrhů a obsahu informačních panelů NS. Práce probíhají ve spolupráci s dalšími subjekty a jsou dílčí částí velkého projektu „Obnova a využití kulturně historické krajiny lokality Svatého kopečku v Mikulově“ jehož realizátorem je Město Mikulov.

„Rozvoj pozemkového spolku Sorbus“ – projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody. V rámci projektu budou vyhledávány nové cenné lokality a stabilizován systém péče o stávající lokality. (smlouva o realizaci projektu uzavřena 14.7.2014)

2013

„Návrat oskeruše – druhá šance“ – projekt z grantového fondu ČSOB, který navazuje na projekt „Návrat oskeruše“ z roku 2012. S podporou nadace VIA zakládáme školku a pěstujeme vlastní sazenice z místního osiva, které jsou určeny pro veřejnost. (smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z programu ČSOB a ERA pro podporu regionů ze 28.3.2013)

„Rozvoj pozemkového spolku Sorbus“ – projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody. V rámci projektu budou vyhledávány nové cenné lokality a stabilizován systém péče o stávající lokality. (smlouva o realizaci projektu uzavřena v květnu 2013)

„Obnova starého meruňkového sadu u Perné“ – projekt pro otevřené výběrové řízení  „Ochrana biodiverzity“ vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody. Cílem je zajištění další existence druhově pestrého extenzivního sadu v krajině s převahou vinic. (smlouva č. 161310 o realizaci projektu uzavřena 2.7.2013)

2012

„Rozvoj pozemkového spolku Sorbus“ – projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody. V rámci projektu budou vyhledávány nové cenné lokality a stabilizován systém péče o stávající lokality. (smlouva č. 321205 o realizaci projektu uzavřena 14.6.2012)

„Mapování výskytu jeřábu oskeruše na území mikroregionu Mikulovsko“– projekt pro otevřené výběrové
řízení   „Ochrana biodiverzity“ vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody. Cílem je komplexně zmapovat výskyt jeřábu oskeruše na území mikroregionu Mikulovsko a získat tak informace o plošné distribuci, věkovém složení a zdravotním stavu jednotlivých stromů na Pavlovských vrších a v jejich blízkém okolí. Pokusně budou také pěstovány vlastní sazenice. (smlouva č. 111219 o realizaci projektu uzavřena 26.6.2012)

„Návrat oskeruše“ – projekt z grantového fondu ČSOB, který má pomoci zastavit negativní trend ubývání soliterních stromů z krajiny pod Pálavou. Smyslem projektu je zapojit aktivně veřejnost do vysazování ovocných stromů a do následné péče o sazenice. (smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z programu ČSOB a ERA pro podporu regionů z 30.5.2012)  

2011

„Založení pozemkového spolku Sorbus“ – projekt pro otevřené výběrové řízení na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků vyhlášený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody. (smlouva o realizaci projektu uzavřena 26.5.2011)

„Slanisko v Trojúhelníku“ – projekt na záchranu lokality se slanomilnými společenstvy v k.ú. Mikulov, v roce 2011 je realizována I. fáze projektu, která je podpořena finančími prostředky z programu Péče o krajinu. (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí vydáno 9.6.2011)

„Prstnatec pleťový u Nového rybníka“ – údržba podmáčené louky u Nového rybníka v k.ú. Mikulov s výskytem populace silně ohroženého prstnatce pleťového. Péče financována z programu Péče o krajinu. (smlouva o dílo ze dne 27.9.2011)

„Výsadba soliterních dřevin na Skalkách u Sedlece“ – projekt individuální výsadby dubu zimního a jeřábu oskeruše na xerotermní trávníky v EVL Skalky u Sedlece v k.ú. Sedlec u Mikulova. Projekt je financován z prostředků Programu obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2011.