Kdo jsme

Jsme spolek založený v lednu 2011 a naším hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny. Územní působnost nemáme nijak omezenu, avšak těžiště naší práce zatím leží na území okresu Břeclav. Mezi způsoby, kterými chceme přispívat k ochraně přírody a krajiny v našem regionu, patří například:

 • praktická péče o krajinu
 • vydávání informačních materiálů a publikací
 • podpora a propagace přírodě šetrných forem hospodaření
 • účast ve správních řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí
 • nabývání vlastnických nebo jiných práv k pozemkům za účelem zachování či zvýšení jejich přírodních hodnot
 • poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení

Registrace a stanovy spolku

Občanské sdružení Sorbus bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 19. ledna 2011 pod č. j. VS/1-1/82816/11-R IČO 22907181

Na základě žádosti bylo sdružení dne 29.5.2019 oficiálně ve spolkovém rejstříku zapsáno jako spolek s názvem Sorbus z.s.

Jako základní dokument spolku byly schváleny stanovy spolku. V těchto stanovách jsou mimo jiné definovány základní cíle spolku, formy činnosti spolku, členství ve spolku, organizační uspořádání, způsob jednání jménem spolku nebo jeho hospodaření. Stanovy jsou základním dokumentem pro fungování spolku a jejich respektování je vyžadováno od všech členů.

Praktická péče o biotopy

Díky bohatým zkušenostem členů spolku s praktickou péčí o cenné přírodní biotopy jsme schopni realizovat sami nebo ve spolupráci s partnerskými subjekty širokou škálu krajinotvorných opatření.

 • likvidace invazních druhů
 • sečení travních porostů a rákosin ručně i mechanizací
 • pastvu hospodářských zvířat
 • záchranné transfery rostlin i živočichů
 • rekonstrukce porostů dřevin
 • výsadba soliterních dřevin a alejí
 • výroba a instalace informačních panelů

Plány péče o přírodně cenné lokality

Na základě dobrých znalostí regionu Jižní Moravy, dlouholetých zkušeností a díky vazbám na odborníky z řady vědních oborů, jsme schopni vypracovat kompletní plány péče pro přírodně cenné lokality.

Pozemkový spolek Sorbus byl akreditován 24. 1. 2012. Jeho hlavním posláním je trvale zajistit péči o takové přírodně cenné lokality na území okresu Břeclav, které doposud zůstávají stranou zájmu státní ochrany přírody i ostatních nevládních organizací.